KALAEV, V. N., KARPOVA, S. S., AL-HACHAMI, F. R. H., IGNATOVA, I. V. and SLAVSKIY, V. A. (2020) “Cytogenetic polymorphism of seed progeny of walnut (Juglans regia L.) during introduction in the Central Chernozem Region”, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 48(3). doi: 10.15835/nbha48311941.