KALAEV, V. N.; KARPOVA, S. S.; AL-HACHAMI, F. R. H.; IGNATOVA, I. V.; SLAVSKIY, V. A. Cytogenetic polymorphism of seed progeny of walnut (Juglans regia L.) during introduction in the Central Chernozem Region. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, v. 48, n. 3, 29 Aug. 2020.