SINGH, B., & GARG, V. K. (2007). PHYTOREMEDIATION OF A SODIC FOREST ECOSYSTEM: PLANT COMMUNITY RESPONSE TO RESTORATION PROCESS. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 35(1), 77-85. https://doi.org/10.15835/nbha351259