(1)
SINGH, B.; GARG, V. K. PHYTOREMEDIATION OF A SODIC FOREST ECOSYSTEM: PLANT COMMUNITY RESPONSE TO RESTORATION PROCESS. Not Bot Horti Agrobo 2007, 35, 77-85.