(1)
KALAEV, V. N.; KARPOVA, S. S.; AL-HACHAMI, F. R. H. .; IGNATOVA, I. V. .; SLAVSKIY, V. A. . Cytogenetic Polymorphism of Seed Progeny of Walnut (Juglans Regia L.) During Introduction in the Central Chernozem Region. Not Bot Horti Agrobo 2020, 48, 1519-1533.