(1)
KALAEV, V. N.; KARPOVA, S. S.; AL-HACHAMI, F. R. H.; IGNATOVA, I. V.; SLAVSKIY, V. A. Cytogenetic Polymorphism of Seed Progeny of Walnut (Juglans Regia L.) During Introduction in the Central Chernozem Region. Not Bot Horti Agrobo 2020, 48.