(1)
TRAVLOS, I.; PAPASTYLIANOU, P.; ALEXOS, A.; KANATAS, P.; BILALIS, D.; TSEKOURA, A.; KAKABOUKI, I. .; CHEIMONA, N. Changes of Weed Flora Due to Nitrogen Addition in Sunflower. Not Bot Horti Agrobo 2019, 47, 1337-1339.