(1)
KAKABOUKI, I.; ROUSSIS , I. E.; PAPASTYLIANOU, P. .; KANATAS, P. .; HELA, D.; KATSENIOS, N.; FUENTES, F. . Growth Analysis of Quinoa (Chenopodium Quinoa Willd.) in Response to Fertilization and Soil Tillage. Not Bot Horti Agrobo 2019, 47, 1025-1036.