[1]
KALAEV, V.N., KARPOVA, S.S., AL-HACHAMI, F.R.H., IGNATOVA, I.V. and SLAVSKIY, V.A. 2020. Cytogenetic polymorphism of seed progeny of walnut (Juglans regia L.) during introduction in the Central Chernozem Region. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 48, 3 (Aug. 2020). DOI:https://doi.org/10.15835/nbha48311941.