The Influence of Aqueous Extracts from Stellaria media L. on the Growth of Zea mays L. Cultivars

Authors

  • Peiman ZANDI Chinese Academy of Agricultural Science, Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture, Beijing 100081 (CN)
  • Katarzyna MOŻDŻEŃ Pedagogical University of Cracow, Institute of Biology, Podchorążych 2 St., 30-084 Kraków (PL)
  • Beata BARABASZ-KRASNY Pedagogical University of Cracow, Institute of Biology, Podchorążych 2 St., 30-084 Kraków (PL)
  • Joanna PUŁA University of Agriculture, Faculty of Agriculture and Economics, Mickiewicza 21 Ave, 31-120 Kraków (PL)
  • Alina STACHURSKA-SWAKOŃ Jagiellonian University, Institute of Botany, Gronostajowa 3, 30-387 Kraków (PL)
  • Yaosheng WANG Chinese Academy of Agricultural Science, Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture, Beijing 100081 (CN)

DOI:

https://doi.org/10.15835/nbha47311597

Keywords:

allelopathy; fresh and dry mass; germination; seedlings morphology

Abstract

Plants introduce chemicals into the environment that can be toxic, both for themselves and for other species. Weed infestation of crops is a competition for environmental resources, but at the same time is a source of chemical substances released into the soil, often reducing yield potential. The paper attempts to investigate the allelopathic interaction of aquatic extracts from dry shoots of chickweed Stellaria media L. on germination and development of maize Zea mays L. seedlings of ‘San’, ‘Kidemos’ and ‘DKC 3441’ cultivars. Along with the increase in the concentration of allelopathic substances, a decrease in the germination activity of all tested maize cultivars was observed. Germination percentage as like percentage of control was the highest for seeds germinating on substrates with 1% chickweed extracts and the lowest for seeds watered with 5% extracts. Biometric measurements of seedlings showed that the most sensitive cultivar of maize was ‘DKC 3441’, and the resistant cultivar ‘San’. The relative water content was the highest for seedlings grown on the 5% extracts. Significant differences in the amount of fresh and dry masses of maize seedlings were demonstrated at the highest concentrations of extracts compared to the control. A significant increase in electrolyte leakage compared to the control sample was found in the ‘Kidemos’ cultivar. The lowest differences in the destabilization of the ionic transport through cell membranes for the ‘DKC 3441’ cultivar were demonstrated.

References

Adamczewski K (2000). Rozwój metod zwalczania chwastów i perspektywy ograniczania chwastów. Progress in Plant Protection 40(1):101-102 [in Polish].

Adamczewski K, Skrzypczak G, Lisowicz F, Bubniewicz P (1997). Aktualne problemy ochrony kukurydzy w Polsce. Zeszyty Problemowe Nauk Rolniczych 450:63-78 [in Polish].

Aldrich RJ (1997). Allelopatia w kierowaniu odchwaszczeniem. In: Ekologia chwastów w roślinach uprawnych. Podstawy zwalczania chwastów. Opole 207-231 [in Polish].

Aziz A, Tanveer A, Ali A, Yasin M, Babar BH, Nadeem MA (2008). Allelopathic effect of cleavers (Galium aparine) on germination and early growth of wheat (Triticum aestivum). Alleopathy Journal 22(1):25-34.

Blum U (1996). Allelopathic interactions involving phenolic acids. Journal of Nematology 28:259-267.

Ciesielska A, Rzeźnicki B (2007). Wpływ siewu bezpośredniego na plonowanie i zmiany zachwaszczenia pszenicy jarej. Fragmenta Agronomica 24(1):25-32 [in Polish].

Czuba R, Wróbel S (1983). Ocena roli chwastów jako konkurentów w pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny uprawne. Roczniki Gleboznawcze 34(3):175-184 [in Polish].

Demidchik V, Straltsova D, Medvedev SS, Pozhvanov GA, Sokolik A, Yurin V (2014). Stress induced electrolyte leakage: the role of K+-permeable channels and involvement in programmed cell death and metabolic adjustment. Journal of Experimental Botany 65(5):159-1270.

Domaradzki K, Rola H (2002). Wpływ długotrwałej uprawy roślin zbożowych na dynamikę zachwaszczenia pola. Progress Plant Protection 42(1):228-233 [in Polish].

Dubas A, Menzel L (1999). Uprawa kukurydzy w systemie bezorkowym po rocznych przedplonach. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura 74:147-155 [in Polish].

Duer I (1996). Potencjał allelopatyczny biomasy niektórych gatunków chwastów, w stosunku do siewek pszenicy ozimej (Triticum aestivum var. vulgare). Fragmenta Agronomica 2(50):7-56 [in Polish].

Dzienia S, Zimny L, Weber R (2006). Najnowsze kierunki w uprawie roli i technice siewu. Fragmenta Agronomica 23(2):227-241 [in Polish].

Einhellig FA (1996) Interactions involving allelopathy in cropping systems. Agronomy Journal 88:886-893.

Gawrońska-Kulesza A (1997). Systemy i metody uprawy roli. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 439:185-193 [in Polish].

Gill SS, Tuteja N (2010). Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants. Plant Physiology Biochemistry 48:909-930.

Gniazdowska A (2007). Biotechnologia szansą dla zastosowania allelopatii jako alternatywnej metody zwalczania chwastów. Biotechnology 2(77):42-53 [in Polish].

Heydel L, Benoit M, Schiavon M (1999). Reducing atrazine leaching by integrating reduced herbicide use with mechanical weeding in corn (Zea mays). European Journal of Agronomy 11:217-225.

Hruszka M (2003). Efektywność proekologicznych i chemicznych sposobów regulacji zachwaszczenia w zasiewach kukurydzy pastewnej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych part I 490:81-89 [in Polish].

Hu YM, Wang H, Ye WC, Qain I (2009). New triterpenoid from Stellaria media (L.) Cyr. Natural Product Research 23(14):1274-1278.

Inderjit, Dakshini KMM (1996). Allelopathic potential of Pluchea lanceolata: comparative study of cultivated fields. Weed Science 44:393-396.

Inderjit, Dakshini KMM (1998). Allelopathic interference of chickweed (Stellaria media) with seedling growth of wheat (Triticum aestivum). Canadian Journal Botany 76:1317-1321.

Islam AKMM, Kato-Noguchi H (2014). Phytotoxic activity of Ocimum tenuiflorum extracts on germination and seedling growth of different plant species. The Scientific World Journal 676242.

Islam AKMM, Kato-Noguchi H (2012). Allelopathic potentiality of medicinal plant Leucas aspera. International Journal of Agricultural Sustainability 4:1-7.

Ismail L, Blevins R, Frye W (1994). Long-term no-tillage effects on soil properties and continuous corn yields. Soil Science Society of America Journal 58:193-198.

Jaskulski D, Jaskulska I (2004). Wpływ międzyplonów ścierniskowych, nawożenia słomą i zróżnicowanej uprawy roli na jęczmień jary w stanowisku po pszenicy ozimej. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN B52:99-109 [in Polish].

Joshi R (2018). Role of enzymes in seed germination. International Journal of Creative Research Thoughts 6(2):1481-1485.

Kapusta G, Krausz R, Matthews J (1996). Corn yield is equal in conventional, reduced, and no tillage after 20 years. Agronomy Journal 88:812-817.

Kieć J, Wieczorek D (2009). Badania nad przydatnością wyciągów i wywarów roślinnych do zwalczania komosy białej. Progress in Plant Protection 49(1):371-377 [in Polish].

Kocheva KV, Georgiev GI, Kochev VK (2014). An improvement of the diffusion model for assessment of drought stress in plants tissues. Physiologia Plantarum 150:88-94.

Kwiecińska-Poppe E, Kraska P, Palys E (2011). The influence of water extracts from Galium aparine L. and Matricaria maritima subsp. inodora (L.) Dostal on germination of winter rye and triticale. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 10(2):75-85.

Lipa J (2005). Globalny program inwazyjnych gatunków obcych a ochrona roślin. Progress in Plant Protection 45(1):248-245 [in Polish].

Machul M (1993). Możliwości zastosowania uproszczonych metod uprawy roli pod kukurydzę na ziarno w trzyletniej monokulturze. Pamiętnik Puławski 102:191-199 [in Polish].

Majchrzak L (2007). Kiełkowanie zbóż w warunkach sąsiedztwa ziarniaków Avena fatua L. i Festuca rubra L. – aspekt allelopatyczny. Annales UMCS, Sectio E 62:185-192 [in Polish].

Marshall EJP, Brown VK, Boatman ND, Lutman PJ, Squire GR, Ward LK (2003). The role of weeds in supporting biological diversity within crop fields. Weed Research 43(2):77-89.

Matuszak-Slamani R, Mila A (2017). Evaluation of cell membrane permeability of barley seedlings in conditions of water deficit. Acta Agrophysica 24(3):465-473.

Matuszkiewicz W (2006). Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [in Polish].

Mullan D, Pietragalla J (2012). Leaf relative water content. Physiological breeding II: a field guide to wheat phenotyping. Mexico: CIMMYT 25-27.

Radecki A, Opic J (1995). Wpływ uprawy zerowej, wykonanej na czarnej ziemi, na zachwaszczenie łanu i plonowania roślin. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria A 111(3-4):47-57 [in Polish].

Stachurska-Swakoń A, Trzcińska-Tacik H (2014). Weed disappearance of root crop cultivation in the Ojców National Park and its protection zone. Prądnik Prace i Materiały Muzeum im. Władysława Szafera 24:47-64 [in Polish].

Trzcińska-Tacik H, Stachurska-Swakoń A (2010). Changes in segetal weed flora during the years 1950-2010: investigations in the Ojców National Park and its protection zone. Prądnik Prace i Materiały Muzeum im. Władysława Szafera 20:397-408 [in Polish].

Trzcińska-Tacik H, Stachurska-Swakoń A (2011). Alopecurus myosuroides (Poaceae) as the permanent segetal weed of the Skała vicinity in the Krakow-Częstochowa Upland. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18(2):221-229 [in Polish].

van der Vegte FW (1978). Population differentiation and germination ecology in Stellaria media (L.) Vill. Oecologia 37:231-245.

Vanhaecke M, Ende WVD, Lescrinier E, Dyubankova N (2008). Isolation and characterization of a pentasaccharide from Stellaria media. Journal of Natural Products 71:1833-1836.

Vanhaecke M, Ende WVD, Van Laere A, Herdewijn P, Lescrinier E (2006). Complete NMR characterization of lychnose from Stellaria media (L.) Vill. Carbohydrate Research 341:2744-50.

Veronneau, H, Greer AF, Daigle S, Vincent G (1997). Use of mixtures of allelochemicals to compare bioassays using red maple, pin cherry, and American elm. Journal of Chemical Ecology 23:1101-1117.

Waligóra H, Jakubiak S (2003). Ocena skuteczności chwastobójczej nowych herbicydów w kukurydzy cukrowej. Progress in Plant Protection 43:607-609 [in Polish].

Waligóra H, Skrzypczak W, Szulc P (2008). Weed infestation and yielding of sugar maize after mechanical weeder control. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 53(4):128-132.

Weber R, Hryńczuk B, Runowska-Hryńczuk B, Kita W (1999). Wpływ uproszczeń uprawy roli i zróżnicowanego nawożenia azotowego na plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej w warunkach okresowych niedoborów wody. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura (74):157-162 [in Polish].

Zandi P, Barabasz-Krasny B, Stachurska-Swakoń A, Puła J, Możdżeń K (2018). Allelopathic effects of Stellaria media (L.) Vill. on germination and early stages of growth of Raphanus sativus var. radicula. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae 3:90-99.

Downloads

Published

2019-07-06

How to Cite

ZANDI, P., MOŻDŻEŃ, K. ., BARABASZ-KRASNY, B., PUŁA, J., STACHURSKA-SWAKOŃ, A., & WANG, Y. (2019). The Influence of Aqueous Extracts from Stellaria media L. on the Growth of Zea mays L. Cultivars. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(3), 921–928. https://doi.org/10.15835/nbha47311597

Issue

Section

Research Articles
CITATION
DOI: 10.15835/nbha47311597

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>